Monday, 29 October 2007

KRISTIAN

Soalan;

1. Kenapa terlalu sedikit maklumat tentang Nabi Isa dan Nabi Musa yang diketahui oleh umat Islam dibanding dengan orang Kristian. Kurangnya pengetahuan tentang dua watak utama ini adakalanya boleh dijadikan kelemahan umat Islam yang akan diputar-belitkan oleh pihak lain yang ingin menyesatkan umat Islam sendiri. Oleh itu, saya berharap saudara dapat mencadangkan kiranya ada kitab yang ditulis oleh ulamak kita sendiri yang boleh saya jadikan sumber rujukan untuk menambah pengetahuan saya tentang Nabi Isa a.s. dan Nabi Musa a.s. sebagai antara 25 rasul utama.

2. Bagaimana rupa bentuk kitab Injil dan kitab Taurat yang asal dan apakah isi kandungannya mengikut perspektif Islam?

Dari;
Nur, Kota Kinabalu, Sabah.

Jawapan;

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Untuk dijadikan sebagai Aqidah memadai dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah yang soheh. Inilah yang menjadi pegangan para ulamak Islam dari dulu hingga sekarang. Al-Quran dan as-Sunnah yang as-Soheh tidak membentangkan sebarang maklumat tentang suatu peristiwa, kisah atau tokoh melainkan semuanya adalah benar dan dapat diyakini. Adapun cerita-cerita dari Ahli Kitab (yakni pendita-pendita Yahudi atau Nasrani) atau Israeliyat, banyak darinya yang ditokok-tambah dan boleh diragui kesahehannya. Jika mereka berani mengubah kitab Allah, tidak mustahil mereka juga berani mengubah fakta dan maklumat tentang para Nabi. Contoh paling nyata; Nabi Isa yang asalnya hamba Allah, oleh orang pendita-pendita Kristian dinaik-taraf menjadi anak Allah sehingga diterima hari ini oleh sekelian penganut Kristian yang jumlahnya ribuan juta orang. Kerana bimbang penyelewengan dan cerita-cerita palsu seperti itu akan masuk ke dalam pemikiran umat Islam maka ulamak-ulamak Islam tidak menjadikan buku-buku atau cerita-cerita dari pendita Yahudi dan Kristien sebagai sumber atau rujukan untuk mengenai Nabi-Nabi terdahulu –termasuklah tentang Nabi Musa dan Isa- walaupun tidak dapat dinafikan bahawa banyak maklumat tentang Nabi-Nabi terdahulu ada pada mereka sebagaimana yang saudara sebutkan. Harus untuk kita membuat kajian lebih lanjut tentang Nabi-Nabi terdahulu, tetapi sumbernya hendaklah dipastikan terlebih dahulu kesahehan atau kebenaranya sebagaimana kaedah yang ditetapkan oleh ulamak dalam membuat kajian; “Pendakwaan hendaklah dengan bukti, pemindahan cerita pula hendaklah dengan kepastian”. Oleh demikian, langkah yang lebih selamat ialah berpada dengan apa yang diceritakan oleh al-Quran dan as-Sunnah yang soheh dan kita menumpukan kajian kita kepada apa yang menjadi focus al-Quran iaitu mendedahkan penyelewengan Ahli Kitab (golongan Yahudi dan Nasara) dalam Aqidah dan penafian terhadap Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.. Di antara buku/kitab yang boleh menjadi rujukan saudara dalam mendapatkan maklumat yang benar –berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah- berkenaan kisah Nabi Isa dan Musa ialah;

a) Buku-buku berkenaan kisah-kisah para Nabi yang ditulis oleh ulamak Islam, antaranya; 1. Qisas al-Anbiyak, Syeikh Hasan Ayyub, 2. Qisas al-Anbiyak, Imam Ibnu Kathir.

b) Agama Mesehi dan Agama Yahudi (Dua buku yang berasingan tulisan Dr. Ahmad Syalaby, terbitan Pustaka Nasional Singapura). Dalam buku ini penulis ada membentangkan tentang Nabi Isa (al-Masih) mengikut pandangan orang Islam, orang Yahudi, orang Barat dan orang Kristian sendiri.

c) al-Mukhtasar Fi Akhbar al-Basyar, Abu al-Fida’. (Sebuah kitab yang menceritakan tentang susur-galur keturunan dan kisah para Nabi).

2. Jika kita perhatikan penekanan al-Quran semasa membentangkan tentang Ahli Kitab (golongan Yahudi dan Nasara), ia berlegar di sekitar persoalan-persoalan berikut;

a) Mendedahkan penyelewengan Aqidah mereka
b) Mendedahkan perbuatan mereka meminda kitab-kitab Allah (Taurat dan Injil)
c) Mendedahkan perbuatan mereka yang banyak melakukan Bid’ah (rekaan-rekaan) terhadap agama Allah
d) Penafian mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad s.a.w..

Dengan mengambil pendekatan al-Quran, para ulamak Islam dari dulu hingga kini menjadikan persoalan-persoalan tersebut sebagai tajuk-tajuk perbincangan dan perdebatan dalam berdepan dengan orang-orang Kristian termasuklah paderi-paderi mereka. Ulamak-ulamak Islam tidak berdebat atau berbincang tentang kewujudan Nabi Isa atau kerasulannya kerana hakikat tersebut telah diakui oleh semua penganut agama Sawami termasuklah Islam. Persoalan utama yang diperlu dibincang atau diperdebatkan; Adakah ajaran agama Kristian hari ini benar-benar ajaran Nabi Isa? Adakah kitab Injil yang ada hari ini benar-benar asli tanpa tokok tambah? Dan benarkah tidak ada Bisyarah (perkhabaran) dari Nabi Isa tentang kedatangan Nabi Muhammad?

Sepatutnya umat Islam didedahkan dengan terperinci tentang perkara-perkara tersebut kerana ia menjadi focus di dalam al-Quran. Namun kita mendapati inilah antara titik-titik kepincangan dalam pengajian aqidah yang berjalan hari ini. Kita mempelajari aqidah Islam tanpa membandingkannya dengan aqidah-aqidah lain –khususnya Yahudi dan Kristian- sebagaimana pendekatan yang dibawa oleh al-Quran. Kita memahami aqidah Islam tetapi kita tidak mampu berdepan dengan penganut-penganut agama lain kerana kita tidak mengetahui aqidah dan agama mereka.

3. Di antara buku-buku yang pernah saya baca dan saya rasakan amat baik menjadi rujukan umat Islam dalam perbandingan agama –khusus yang berkait dengan Yahudi dan Kristian- ialah;

a) Tulisan-tulisan Ahmad Deedat, antaranya “The Choice, volume 1 & 2” (Telah diterjemahkan oleh Jasmin Enterprise (2004) di bawah tajuk “Debat Islam dan Kristian; jilid 1 dab 2, tebal; 418 muka surat). Bagi yang menguasai bahasa Inggeris bolehlah mengikuti CD ceramah dan perdebatan beliau yang banyak dijual di pasaran.

b) Siri-Siri Penbandingan Agama oleh Dr. Ahmad Shalaby (terbitan Pustaka Nasional, Singapura) merangkumi;
1. AGAMA MASEHI
2. AGAMA YAHUDI
3. AGAMA-AGAMA BESAR DI INDIA
4. AGAMA ISLAM

c) Rehlah al-Insan Ma’a al-Adyan (Pengembaraan Manusia Bersama Agama-Agama), Dr. Abdur-Rahman Nuruddin.

4. Mengenai kandungan kitab Taurat dan Injil, Allah Taala sendiri melalui al-Quran telah mendedahkan bahawa kedua-dua kitab tersebut telah mengalami pindaan, pengurangan dan penambahan oleh tangan-tangan pendita Yahudi dan Nasara. Boleh rujuk; al-Baqarah: 75, Ali Imran: 78, an-Nisa’: 46, al-Maidah: 14,

Muhammad Farid Wajdi (seorang ilmuan Mesir) pernah menyebutkan; ‘Di antara bukti berlakunya pemindaan yang dapat dirasai (pada kitab Taurat) ialah Taurat yang berlegar hari ini di kalangan orang Nasrani berbeza dengan Taurat yang berlegar di kalangan orang Yahudi’. Kitab Injil pula, bukti yang terang bagi penyelewengan yang berlaku padanya ialah apabila di kalangan penganut Nasrani sendiri hari ini terdapat empat jenis Injil yang berbeza antara satu sama lain. (Lihat al-‘Aqaid al-Islamiyyah, Syeikh Sayyid Sabiq, hlm. 145 & 146)

Dr. Bakar Zaki ‘Iwadh (Pensyarah perbandingan agama Universiti Kaherah, Mesir) dalam kitabnya Muhadharat fi al-Milal wa an-Nihal; “Injil-Injil yang ada pada penganut Kristian hari ini adalah yang terpilih dari ratusan injil yang direkodkan dalam tempoh-masa yang tidak kurang dari 325 tahun (ada pendapat menyebutkan 430 tahun). Injil yang paling awal direkodkan ialah 30 tahun selepas peristiwa Nabi Isa disalib oleh seorang yang tidak diketahui asal-usulnya….Telah banyak kajian-kajian kritikan telah ditulis terhadap Injil-Injil tersebut di mana ke semuanya berlegar pada persoalan berikut;
1. Ketidakpastian para penulisnya.
2. Ketidakpastian zaman ia ditulis.
3. Ketidakpastian bahasa asalnya.
4. Ketidakpastian penterjemahnya.
5. Ketidakpastian zaman berlaku penterjemahannya.
6. Pertentangan yang berlaku antara nas-nas di dalam Injil yang sama dan di antara satu Injil dengan Injil-Injil yang lain (dari segi jumlah nas dan isi kandungannya.
7. Nabi Isa a.s. hanya diwahyukan satu Injil sahaja, akan tetapi Injil yang ada di tangan penganut Kristian hari ini ada empat (iaitu Matius, Markus, Lukas dan Yuhana/Yahya).
(Lihat; halaman 58-59).

Mengenai kitab Taurat pula, beliau mengebutkan; di kalangan kelompok Kristian sendiri ada yang golongan yang tidak mempercayai kehujahan Perjanjian lama (Taurat) yang ada sekarang, malah di kalangan penganut Kristian (yang menerimanya) sesama mereka berlaku perbezaan dalam jumlah dan isi kandungan teks Taurat itu”. (Lihat; nota kaki kitab tersebut, no. 36, hlm. 57). Beliau juga menyebutkan dalam halaman 28; “Kitab Perjanjian Lama (Taurat) yang ada hari ini telah ditujukan kepadanya pelbagai kritikan dari bijak-pandai Yahudi sendiri dan juga dari orang-orang Islam yang melakukan kajian-kajian perbandingan. Bagi seorang muslim memadailah (sebagai hujjah baginya) dengan al-Quran telah menunjukkan bahawa telah berlaku tahrif (yakni penyelewengan/pemalsuan) di dalam kitab tersebut dan bahawa tangan-tangan Yahudi telah melakukan penambahan dan pengurangan padanya di mana perkara yang mendorong mereka melakukan demikian ialah habuan kebendaan di samping kejahilan masyarakat awam Yahudi terhadap perlakuan golongan pendeta dan ahli agama mereka”.

Dr. Maurice Bucaile dalam bukunya “Bible, Quran & Sains Moden” menjelaskan bahawa tidak ada Injil yang ditulis pada waktu Nabi Isa masih hidup. Semuanya ditulis lama sesudah beliau meninggal. Bagi al-Quran, keadaannya berlainan. Teks al-Quran dihafal oleh Nabi dan para sahabatnya langsung setelah wahyu diterima dan ditulis oleh beberapa sahabat baginda yang ditentukan. Jadi, dari permulaan, al-Quran mempunyai dua unsur ketulenan (authenticity) tersebut yang tidak dimiliki Injil. Hal ini berterusan sampai wafatnya Nabi Muhammad. Penghafalan al-Quran pada zaman manusia sedikit sekali yang dapat menulis, memberikan kelebihan jaminan yang sangat besar pada waktu pembukuan al-Quran secara definitif (muktamad) dan disertai beberapa regu untuk mengawasi pembukuan tersebut” (lihat halaman 143). Menurut beliau lagi, sejak dari mula diturunkan al-Quran telah dipelihara secara sangat ketat. Al-Quran tidak mengandungi problem tentang autentik atau tidak autentik (halaman 292).

Dilihat dari perspektif sains moden pula, beliau mengulaskan; “Quran yang diwahyukan sesudah kedua kitab suci sebelumnya, bukan sahaja bebas dari kontradiksi dalam riwayat-riwayatnya, kontradiksi yang menjadi ciri Injil-Injil kerana disusun oleh manusia tetapi juga menyajikan kepada orang yang mempelajarinya secara objektif dengan mengambil petunjuk dari sains moden, suatu sifat yang khusus, yakni persesuaian yang sempurna dengan hasil sains moden. Lebih dari itu semua, sebagai yang sudah kita buktikan, al-Quran mengandungi pernyataan ilmiah yang sangat moden yang tidak masuk akal jika dikatakan bahawa orang yang hidup pada waktu al-Quran diwahyukan adalah pencetus-pencetusnya. Dengan begitu, maka pengetahuan ilmiah moden memungkinkan kita memahami ayat-ayat tertentu dalam al-Quran yang sampai sekarang tidak dapat ditafsirkan. Perbandingan beberapa riwayat Bible dengan riwayat al-Quran tentang hal yang sama menunjukkan adanya perbezaan fundamental antara pernyataan Bible yang tak dapat diterima secara ilmiah dengan pernyataan al-Quran yang sesuai sepenuhnya dengan sains moden, umpamanya tentang penciptaan dan tentang banjir Nabi Nuh seperti yang sudah kita lihat. Mengenai Exodus Musa kita dapatkan di dalam al-Quran suatu tambahan yang berharga kepada riwayat Perjanjian Lama. Tambahan itu seluruhnya sesuai dengan hasil-hasil penyelidikan Arkeologi yang menunjukkan bila bila kejadian-kejadian dalam sejarah Musa itu terjadi. Perbezaan sangat penting antara al-Quran dan Bible dalam soal-soal lain adalah pertentangan dengan anggapan bahawa Muhammad menciplak suatu copy Bible untuk menulis al-Quran, semua itu tanpa bukti…”. (halaman 292-293)

Oleh kerana al-Quran sahaja kitab yang bersih dari sebarang pindaan, penyelewengan dan tokok-tambah dari manusia, maka dialah satu-satunya kitab yang menjadi rujukan bagi manusia hari ini untuk sampai kepada kebenaran. Hanya dengan berpegang dan berpandukan al-Quran manusia akan menemui ajaran-ajaran yang benar dari Allah. Ini ditegaskan Allah dalam firmanNya:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
“Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keterangannya. Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) yang terang-benderang, dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus”. (al-Maidah: 15-16)

Wallahu A’lam.

3 ulasan: