Sunday, 27 June 2010

ZAKAT KE ATAS PENDAPATAN DARI SEWAAN BANGUNAN

Soalan; Assalamualaikum ustaz, Berikut adalah beberapa persoalan yang sering menimbulkan kemusykilan kepada saya berhubung dengan zakat;
(2). A dan B mempunyai simpanan yang sama banyak, iaitu rm 100,000.00 setiap seorang. A terus menyimpan wangnya di dalam bank, dan apabila cukup haul, dia terpaksa mengeluarkan zakat sebanyak rm 2500.00. A tidak memperolehi sebarang pendapatan hasil dari simpanannya kerana dia menolak pemberian 'faedah' dari bank yang dianggapnya sebagai riba. Sedangkan B pula telah menggunakan jumlah wang yang sama dengan membina 3 buah rumah sewa dan memperolehi pendapatan bulanan rm 900.00 sebulan. Apabila cukup setahun, B tidak perlu mengeluarkan zakat keatas wangnya yang sebanyak rm 100,000.00 kerana telah dilaburkan untuk membina rumah sewa. B hanya mengeluarkan zakat keatas hasil pendapatan sewanya apabila telah cukup haul dan nisabnya. Soalannya, apakah tindakan B tidak mengeluarkan zakat keatas jumlah nilai pelaburannya yang rm 100,000.00 itu dibenarkan oleh syarak.

Jawapan;

Kedua-dua orang di atas (yakni si A dan si B) wajib mengeluarkan zakat ke atas harta masing-masing apabila mencukupi syarat-syarat wajib zakat, iaitu;
1. Milik sempurna
2. Harta yang boleh berkembang
3. Cukup nisab
4. Lebihan dari keperluan-keperluan asasi
5. Bebas dari hutang
6. Cukup haul

Zakat yang dikenakan ke atas harta si A ialah zakat simpanan atau zakat pelaburan. Oleh kerana si A memilih untuk menyimpan/melabur wangnya dalam bank riba, maka keuntungan dari pelaburannya tidak harus dimanfaatkan termasuk tidak harus dikeluarkan zakat ke atas keuntungan tersebut. Tinggallah simpanannya sahaja yang wajib dikeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat ke atas harta simpanan, iaitu;
1. Wang simpanan itu adalah miliknya yang sempurna iaitu ia berkuasa ke atas wang itu di mana ia boleh menggunakannya dengan kehendaknya tanpa terikat dengan kebenaran dari orang lain.
2. Jumlah wang itu mencapai nisab (iaitu kadar minima yang ditetapkan Syarak untuk diwajibkan zakat). Nisab bagi zakat wang simpanan menyamai nisab bagi zakat emas dan perak iaitu 20 misqal yang menyamai 85 gram emas hari ini. Jika ada keperluan-keperluan asasi, hendaklah ditolak keperluan-keperluan asasi terlebih dahulu, kemudian baru dizakati. Maksud keperluan asasi ialah apa-apa yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup merangkumi makan-minum, pakaian, tempat tinggal, alat-alat pekerjaan, kemudahan-kemudahan asas rumah, kenderaan, belanja menuntut ilmu dan sebagainya.
3. Jika ada hutang yang perlu segera dibayar atau telah sampai tempoh pembayarannya, hendaklah ditolak hutang terlebih dahulu, baru dizakati.
4. Simpanan itu telah cukup haulnya iaitu genap 12 bulan dari tarikh ia mula disimpan mengikut takwim hijrah.

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2.5% dan wajib diberikan kepada asnaf-asnaf yang ditentukan sahaja, tidak harus kepada orang lain.

Si B pula, oleh kerana ia menggunakan wang itu untuk membeli asset tetap (bangunan/rumah), hendaklah dilihat;
1. Jika asset tetap yang dibelinya itu adalah untuk kegunaan sendiri, tidak wajib zakat ke atasnya kerana zakat hanya wajib ke atas harta yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Barang-barang kegunaan sendiri seperti rumah kediaman, perabot rumah, kenderaan sendiri dan seumpamanya tidak diwajibkan zakat ke atasnya kerana ia adalah harta beku (tidak berkembang).
2. Jika asset tetap itu dibelinya untuk diniagakan atau dijadikan sewaan iaitulah asset itu diperkembangkan untuk menghasilkan pendapatan, wajiblah zakat ke atasnya.

Zakat ke atas hasil bangunan sewaan tergolong dalam zakat al-mustaghallat iaitu zakat ke atas hasil dari harta tetap, yakni zakat bukan dikenakan ke atas harta tersebut akan tetapi ke atas hasil atau pendapatan dari harta tersebut. Harta itu tidak diniagakan, tetapi diperkembangkan untuk mendatangkan hasil berterusan. Ia merangkumi;
1. Pendapatan dari sewa rumah, bangunan, hotel dan seumpamanya.
2. Pendapatan dari sewa kenderaan (teksi sewaan, bus, perkapalan atau sebagainya).
3. Pendapatan dari projek hasil haiwan seperti pendapatan dari ayam telur, lembu susu dan sebagainya.

Zakat ke atas sewaan itu wajib dikeluarkan jika jumlah pendapatan dari hasil sewaan itu dalam tempoh setahun mencapai kadar nisab iaitu 20 misqal atau 85 gram emas setelah ditolak kos-kos penyelenggaraan (atau kos-kos lain yang berkait dengan bangunan), keperluan-keperluan asasi hidup dan hutang semasa yang perlu dibayar (yakni sebagaimana syarat-syarat tadi). Adapun kadar yang wajib dikeluarkan terdapat khilaf di kalangan ulamak;

a) Hasil/pendapatan itu hendaklah dicampurkan dengan harta lain (dalam hitungan nisab dan haul) seperti wang simpanan dan aset perniagaan, kemudian dikeluarkan zakat bagi harta-harta tersebut dengan kadar 2.5%. Pandangan ini merupakan pandangan jumhur ulamak mazhab empat dan dipegang oleh Bahagian Fatwa dan Pengawasan Syariah Lembaga Zakat Negara Kuwait dan yang diputuskan oleh banyak persidangan Fiqh di dunia.
b) Sebahagian ulamak berpandangan; zakat dikeluarkan dengan kadar 10% dari pendapatan bersih atau 5% dari pendapatan kasar iaitu dikiaskan dengan zakat tanaman. Antara yang mengutarakan pandangan ini ialah Syeikh Abu Zahrah, Abdul-Wahhab Khallaf dan Abdur-Rahman Hasan. Pandangan inilah yang ditarjih oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam fatwanya.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Muhasabah az-Zakah, Dr. Fuad al-Maliji.
2. Perakaunan Zakat, Muhammad Kamal ‘Atiyah.
3. Laman Dr. Yusuf al-Qaradhawi (http://www.qaradawi.net/)
4. Laman Islam Online (http://www.islamonline.net/).

1 ulasan: